Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse 2006
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

För föreningen SOCKENBILDER verksamhetsåret 2006

 

Verksamhet

tolv månader har vi nu kört projektet ”Sockenbilder i Hudiksvalls kommun” med pengar från Statens Kulturråd, Hudiksvalls Sparbank, Hudiksvalls Kommun och hembygdsföreningarnas egna pengasatsningar och det är dags för en liten sammanfattning av vad vi åstadkommit hittills:

  • Det första mötet med hembygdsföreningarna genomfördes i januari 2006, på initiativ av Forsa Hembygdsförening, Jan-Åke Malmqvist. På det mötet bildades en ledningsgrupp med en representant från varje hembygdsförening.  En samarbetsorganisation mellan tolv hembygdsföreningar i Hudiksvalls kommun som alla tyckte det var viktigt att tillvarata och framtidssäkra de mängder med foton som finns i hembygdsföreningarnas ägo. Ca 50 000 foton, varav många i form av glasplåtar.

Ganska snart stod det klart att vi behövde gå samman mer organiserat för att kunna söka stöd till verksamheten från olika håll. Vi behövde ett gemensamt organisationsnummer och ett bankkonto. I mars 2006 bildades så den idéella föreningen ”Sockenbilder i Hudiksvalls kommun” med en styrelse på fem personer som har haft det operativa ansvaret under det första verksamhetsåret.

Tack vare stöd från Statens Kulturråd genom s.k. Accesbidrag har Sockenbilder (genom Forsa Hembygdsförening) kunnat ha två anställda från mars 2006. Det är Jan-Åke Malmqvist, projektledare och Lars-Erik Lönnberg, utbildare. Accessbidraget har sedan förlängts och gäller hela år 2007.

  • Det praktiska arbetet med inskanning och registrering av bilder görs vid våra s.k. Bildverkstäder. Fem har nu kommit igång: Forsa som håller till i samma hus som Holma Helsinglands brukskontor i Sörforsa, Enångers Bildverkstad som håller till i Lindegården i Lindefallet (Bölan) samt KOBRA som drivs av Centrum För Utveckling och Lärande inom Hudiksvalls Kommun och håller till i Lansenhuset i centrala Hudiksvall. Tack vare ekonomiskt stöd från Hudiksvalls Kommun har vi nu startat upp Bildverkstäder även i Delsbo och Bjuråker vid respektive forngård.
  • Vi har börjat med våra bilder men har även beslutat utveckla en modul för föremålsregistrering och andra typer av samlingar och att dessa olika samlingar ska kunna mata förenings hemsida och göra den spännande och levande för att locka till ett samarbete t.ex. med våra skolelever. Även den egna föreningens medlemmar och besökare från när och fjärran ska kunna lockas och ha glädje med denna teknik.
  • Efter beslut i Ledningsgruppen på möte i Hög den 19 oktober, så planerar vi nu för Skolprojektet. Syftet är att utveckla i första hand fotoapplikationen för att locka elever vid våra skolor att forska om våra bilder. Det eleverna redovisar i form av berättelser om bilderna och därmed om vår hembygd ska samlas i en form av faktabas om hembygden som byggs på år efter år. Hela arbetet bygger på ett organiserat samarbete mellan respektive skola och närmaste hembygdsförening. Vi har fått positiv respons från Lärande och Kulturnämnden och har nu i vår lämnat in en ansökan till Arvsfonden för finansiering av skolprojektet.

 

 

Möten, sammankomster, information och utbildning

Förutom det inledande mötet i Forsa i januari 2006, har Ledningsgruppen haft tre möten och styrelsen för Sockenbilder har träffats sju gånger och däremellan haft mycket kontakter via e-post.

Vi har genomfört informationsinsatser av olika slag för Hälsinglands Museum, Sveriges Hembygdsförbund, Fotosekretariatet Nordiska Museet, Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund, Hudiksvalls kommunstyrelse och vid gruppmöten i de politiska partierna. Hembygdsföreningarna har även fått lokala informationsbrev vid ett flertal tillfällen. Vi har även gjort en egen informationsfolder om projekt Sockenbilder.

Sockenbilder har genom vår egen utbildare Lars-Erik Lönnberg, kunnat genomföra all utbildning av arbetspraktikanterna vid bildverkstäderna. Nu återstår utbildning för de lokala användare som via hembygdsföreningarna ska lära sig tekniken.

Den 9 mars 2007 kunde vi efter mycken möda ha pressvisning och offentliggöra alla tolv hembygdsföreningars egen sida med bilder. Vi blev uppmärksammade av regionala TV och flera lokaltidningar samt omskrivna i Hembygdsförbundets nyhetsbrev mm.

Ekonomi

Föreningen Sockenbilder har sökt och hittills beviljats stöd från:

Hudiksvalls Sparbank Kultur och Idrottsstiftelse     25 000 till projektgemensam utrustning

Hudiksvalls kommun                                                    175 000 till utrustning i bildverkstäderna mm.

 

Arbetsförmedlingen i Hudiksvall har beviljat och förmedlat arbetspraktikanter till våra bildverkstäder och i ett fall även kringkostnad för lokal under ett halvår från sept. 2006.

Dessa ansökningar har skötts av de lokala hembygdsföreningarna.

 

Dessutom har projektledare och utbildare kunnat avlönas genom Accessbidrag från Statens Kulturråd som beskrivits ovan.

 

Vidare har hembygdsföreningarna gått in med eget kapital och ideellt arbete. Till Enångers Bildverkstad har föreningarna även sökt och beviljats stöd från Iggesunds Sociala Fond och Enångers Samfällighetsförening.

 

Ansökan från Sockenbilder, om medel till det planerade Skolprojektet har nu inlämnats till Arvsfonden och beslut väntas inom någon månad

 

I övrigt hänvisas till kassörens ekonomiska rapport.

 

Teknik

Programvaruutveckling och teknik är en viktig och tung del i detta projekt. Målet är att med standardtekniker och gratis programvara framtidssäkert kunna lagra digital information. Till en början är det bilder och informationen om bilderna som registreras och lagras. Det filformat som vi valt för informationen är xml som är en vedertagen standard i alla datorplattformar både för lagring och kommunikation. Det innebär att man inte är låst till vårt system i framtiden. Eftersom vi valt standardformatet xml så kan man föra över data enkelt till andra system för t.ex. visning och redigering. Vill man mata in det i en relationsdatabas så är det även möjligt. XML skiljer hela tiden på data och visning. De applikationer som vi utvecklar för inmatning och visning av bilder och information om bilderna ska framöver ligga på respektive hembygdsförenings hemsidesserver. Ingen installation behövs i någons dator utan allt görs med den vanliga webbläsaren och internet. Alla bilder läses in och utvalda bilder publiceras efter hand på internet i en visningsmodul. Den är byggd med s.k. Ajaxteknik och möjliggör att en xml-fil löpande uppdaterar visningmodulen på ett smidigt sätt. Funktioner för att lämna information och beställa bilder finns även där.
Nya bilder och information matas in genom en modul som är lösenordsskyddad och redigering av uppgifter görs även där. Detta kan göras från vilken dator som helst av de personer som respektive styrelse ger behörighet.

  • Det nya sättet att jobba och den nya tekniken kommer sedan under vintern -06/07 att hårdtestas och utvecklas genom att vi på allvar börjar mata in stora mängder bilder. Vi kommer att ställas inför utmaningar som rör användarvänlighet, lagringssäkerhet, kostnader osv. Vi har från början satt ribban högt när det gäller inskanningskvalité och framtidssäkerhet och kommer att få jobba hårt för att i praktiken klara detta. Men vi vet att detta är viktiga aspekter och vi vet att vi kommer att få hjälp från många håll med.

 

Slutord

Sammanfattningsvis har processen med att bygga Sockenbilder – haft sitt inledande år. Ett år fyllt av arbete – dels med den tekniska lösningen men även för att hitta bra samarbetsformer mellan hembygdsrörelsens olika föreningar och starta väl fungerande bildverkstäder spridda runt om i kommunens olika delar.

Det första året har även i stor utsträckning handlat om att hitta finansiering till projektet. Redan i februari 2006 lämnades ansökan om stöd in till Hudiksvalls kommun. Efter många turer och ny ansökan med begäran om omprövning, kom beslutet i slutet av november -06.  Tack vare det beslutet har Sockenbilder nu kunnat komma igång med fyra egna bildverkstäder i Delsbo, Bjuråker, Forsa, Enånger och vid Kobra som finns vid CUL (Centrum för Utbilding- och Lärande) i Hudiksvall.

Sammanlagt har Sockenbilder via bildverkstäderna redan lagt in drygt 6 500 bilder. Ett fint resultat som ger ett gott betyg till alla de som på olika sätt bidragit till genomförandet.

Nu ser vi framtiden an och hoppas mycket på en utveckling av Sockenbilder med det planerade skolprojektet som vi kallat ”Gammelvala i Cyberspace”.

Ett spännande sätt att skriva lokal historia där generationerna kan arbeta tillsammans sida vid sida. En ny epok inleds i hembygdsrörelsen.

2007-03-17

Eva Edström, ordförande              Hans Ekbrink, kassör                     Jan-Åke Malmqvist, sekr. o projektledare

 

Anders Martinsson                       Karl-Arne Zeider