Stadgar

STADGAR

För Föreningen Sockenbilder antagna 2009 och uppdaterade 2016 gällande § 4 tid för årsmöte och antal styrelseledamöter.

§ 1 Namn
Föreningens namn är Sockenbilder.

§ 2 Ändamål
Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde vara en serviceorganisation för de hembygdsföreningar som vi har samarbetsavtal med för att hjälpa till att bevara och tillgängliggöra gamla bilder.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap beviljas hembygdsföreningar som vi har samarbetsavtal med.

§ 4 Föreningsmöten
Tid för årsmöte
Årsmöte ska hållas före 1 maj.
Kallelse
Skriftlig kallelse till årsmötet ska ske två veckor innan årsmötet
Rösträtt
Vid årsmötet har varje närvarande hembygdsförening en röst.
Omröstning
Omröstning sker öppet förutom vid personval som sker med sluten omröstning. Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster.
Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte ska bl.a. förekomma val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och justeringspersoner) prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
fastställande av föredragningslista
fastställande av röstlängd
behandling av styrelsens årsredovisning och revisorernas årsberättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
beslut om årsavgift
beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare (f.n. fem ordinarie och fyra ersättare)
val av ordförande
val av styrelseledamöter och ersättare
val av två revisorer och en ersättare
val av ledningsgrupp (en per medlemsförening som föreslås av medlemsföreningen)
beslut om antal ledamöter och ersättare i valberedningen
val av valberedning
behandling av inkomna motioner

§ 5 Styrelse
Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt övriga ledamöter och ersättare.
Ordförande väljs varje år. Styrelsens ordinarie ledamöter och ersättare väljs för två år. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsen leder föreningens verksamhet och svarar för dess ekonomi i enlighet med vad angetts i § 2 Ändamål, samt upprätthåller kontakten med medlemmarna.

§ 6 Ledningsgrupp
Varje medlemsförening utser en representant till Ledningsgruppen, som har en informativ och rådgivande funktion. Ledningsgruppen kallas av styrelsen till möte vid behov, dock minst två gånger per år. Webbkontakter kan även användas för dialog mellan medlemsföreningarna och styrelsen. Hembygdsföreningarna meddelar senast vid Sockenbilders årsmöte vem man utsett som representant i Ledningsgruppen.

§ 7 Avgifter
Avgift till föreningen
Medlem erlägger senast 31 december den beslutade årsavgiften. Årsmötet fastställer avgiften. Medlemsavgiften för ny medlem under året tas ut i samband med inträdesansökan. Avgiften beslutas av styrelsen.

§ 8 Räkenskaper och revision
Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska granskas av revisorer som valts på årsmötet.
Styrelsen ska senast tre veckor innan årsmötet överlämna erforderliga handlingar till revisorerna. Revisionsberättelse ska senast två veckor före årsmötet överlämnas till styrelsen.

§ 9 Stadgeändring
Ändring som föranleds av särskilda lokala förhållanden och som inte strider mot stadgarna i övrigt beslutas på ordinarie årsmöte av minst två tredjedelar av antalet närvarande medlemmar.

§ 10 Motioner
Motion till årsmötet ska inlämnas till styrelsen senast den 1 februari.

§ 11 Uteslutning
Medlem som uppträder så att föreningens intressen eller anseende allvarligt skadas kan uteslutas. Beslut härom får fattas av föreningsstyrelsen.
Medlem som trots påminnelse inte erlägger beslutad avgift kan avregistreras. Innan fråga om uteslutning eller avregistrering avgörs, ska medlemmen lämnas tillfälle att yttra sig.

§ 12 Upplösning/sammanslagning
Upplösning av föreningen eller sammanslagning med annan förening ska beslutas av årsmötet och biträdas av minst fyra femtedelar av antalet närvarande medlemmar.

§ 13 Fördelning av tillgångar vid föreningens upphörande
Om föreningen upphör ska samtliga tillgångar fördelas på medlemsföreningarna.
Dessa stadgar gäller efter årsmötesbeslut med Sockenbilder 2015-11-25.