Stadgar

Stadgar för föreningen Sockenbilder

§ 1 Namn
Föreningens namn är Sockenbilder i Hudiksvalls kommun.

§ 2 Ändamål
Föreningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde vara en serviceorganisation för de hembygdsföreningar som vi har samarbetsavtal med för att hjälpa till att bevara och tillgängliggörande gamla bilder.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap beviljas hembygdsföreningar i Hudiksvalls kommun som vi har samarbetsavtal med

§ 4 Föreningsmöten
Tid för årsmöte
Årsmöte ska hållas före 1 april.
Kallelse
Skriftlig kallelse till årsmöte ska ske två veckor innan årsmötet.
Rösträtt
Vid årsmötet har varje närvarande medlemsförening en röst.
Omröstning
Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Som mötets
beslut gäller den mening som får flest röster.
Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte ska bl. a förekomma
• val av mötesfunktionärer
• prövning av att kallelse till årsmötet skett i
behörig ordning
• fastställande av föredragningslista
• behandling av styrelsens årsredovisning och
revisorernas berättelse
• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• beslut om årsavgift för nästkommande år
• beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella
ersättare
• val av ordförande
• val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare
• val av revisorer och ersättare
• beslut om antal ledamöter och ersättare i valberedningen
• val av valberedning

§ 5 Styrelse
Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt två
ledamöter och eventuella ersättare.
Valen gäller för ett år om inte årsmötet beslutar annorlunda.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsen leder föreningens verksamhet och svarar för dess
ekonomi i enlighet med vad angetts i § 2 Ändamål, samt
upprätthåller kontakten med medlemmarna.
§ 6 Avgifter
Mom. 1 Avgift till föreningen
Medlem erlägger senast den 1 mars den föregående år beslutade
avgiften. Årsmötet fastställer avgift för medlem som
tillkommer under året. Ny medlem erlägger avgift i samband
med inträdesanmälan.

§ 7 Räkenskapsår och revision
Räkenskapsåret omfattar kalenderåret.
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska granskas av
revisorer som valts på årsmötet.
Styrelsen ska senast tre veckor före årsmötet överlämna
erforderliga handlingar till revisorerna.
Revisionsberättelse ska senast två veckor före årsmötet överlämnas
till styrelsen.

§ 8 Stadgeändring
Ändring som föranleds av särskilda lokala förhållanden och
som inte strider mot stadgarna i övrigt beslutas på ordinarie
årsmöte av minst två tredjedelar av antalet närvarande medlemmar.

§ 9 Uteslutning
Medlem som uppträder så att föreningens intressen eller
anseende allvarligt skadas kan uteslutas. Beslut härom får
fattas av föreningsstyrelsen.
Medlem som trots påminnelse inte erlägger beslutad avgift
kan avregistreras.
Innan fråga om uteslutning eller avregistrering avgörs, ska
medlemmen lämnas tillfälle att yttra sig.

§ 10 Upplösning/sammanslagning
Upplösning av föreningen eller sammanslagning med annan
förening ska beslutas av årsmötet och biträdas av minst fyra
femtedelar av antalet närvarande medlemmar.