Verksamhet 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE – verksamhetsåret 2015 för föreningen SOCKENBILDER

Medlemssituation

Sockenbilder har 22 föreningar som medlemmar. Förutom samtliga hembygdsföreningar i Hudiksvall och Nordanstigs kommuner är Färila Hembygdsförening (Ljusdal) och Odensvi hembygdsförening (Västervik) med i Sockenbilder. Från 1 jan 2016 har Sockenbilder en ny medlem som heter, föreningen fotografen Carl Rudolphi.

Verksamhet – sammanfattning

Årsmötet 2015 blev försenat men genomfördes den 25 november, på Lindegården i Lindefallet. Ett tiotal medlemsföreningar var närvarande. Till styrelse i föreningen valdes Sören Nilsson, Ilsbo Karl-Arne Zeider, Bjuråker, Jan-Åke Malmqvist, Forsa, Tore Berglin, Jättendal och Eva Edström, Bölan/Lindefallet. Ersättare: Brita Nilsson, Färila, Rune Brolin, Njutånger, Lars Östberg, Bergsjö och Kjell Hermansson, Iggesund.

En teknikgrupp med Hans Ekbrink, Sören Nilsson, Jan-Åke Malmqvist och Kjell Rudolphi valdes. De har haft ett sammanträde i Enånger, där Enånger har en lokal med aktiv Sockenbildsverksamhet varje vecka på Bygdegården.

Medlemsbrev

Under 2014 påbörjades utskick av medlemsbrev med information till medlemmarna. Det har fortsatt under 2015 och medfört en bättre kontakt mellan medlemsföreningar och styrelsen. Fyra medlemsbrev har skickats ut.

Digitalt arbetssätt

För att vårt digitala arbetssätt skall fungera på bästa möjliga sätt så att information kommer ut till alla medlemsföreningar, har en uppdatering av e-postadresser gjorts. Det har även gjorts en genomgång och uppdatering av aktuella föreningsadresser, kontaktpersoner och ansvariga utgivare. För att kontakten ska fortsätta fungera behöver föreningarna löpande meddela Sockenbilder om eventuella förändringar och nyval som sker.

Styrelsen har sammanträtt två gånger och därutöver fattat övriga beslut digitalt genom e-post med protokoll som justeras av ordförande och vice ordförande.

Uppdatering av hemsidan

Under året har en teknisk uppdatering gjorts, med genomgång och rensning av hemsidan som nu funnits i 10 år. Styrelsen beslutade vid sitt möte i december 2015 att en nödvändig uppdatering av hemsidan skulle göras. Jan-Åke Malmqvist har uppdraget att bygga om hemsidans portal och därefter gå vidare och bygga om föreningarnas egna sidor i en enklare teknik som gör det möjligt för föreningarna själva att kunna administrera. Den nya portalsidan/startsidan för Sockenbilder redovisas på årsmötet i Forsa den 18 april 2016.

Revidering av stadgar

Årsmötet 2015 gjorde förändringar i stadgarna för Sockenbilder. Det gällde datum för årsmötet som nu ska hållas före den 1 maj varje år (förr 1 april). Ändringen föreslogs av valberedningen som menade att medlemsföreningarna då hinner ha sina egna årsmöten och välja representation till Sockenbilder. Årsmötet beslutade som valberedningen föreslagit och uppdrog till styrelsen att justera stadgarna på denna punkt, vilket har utförts och aktuella stadgar reviderade efter årsmötet 2015 har skickats ut till alla medlemsföreningar.

Uppdatering av inventarier Ordförande och revisor har i februari 2016, genomfört en inventering av Sockenbilders tillgångar. Det redovisas på årsmötet.

Ekonomi

Årsavgiften för webbhotell och teknisk uppdatering är de största utgifterna för Sockenbilder och lokalhyra/fika vid årsmöten och ledningsgruppsmöten. Styrelsen har inga ersättningar utan arbetar helt ideellt.

Utbildning

Behov av utbildning för föreningarna, när den nya enklare tekniken införs, kommer dels att lösas genom en digital manual som kommer att finnas på hemsidan för de som ska administrera respektive förenings sida. Föreningarna kan dessutom påtala behov av andra utbildningsinsatser. Sockenbilder har sedan 2007 ett samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan som går utmärkt att söka stöd från vid anordnande av studiecirklar, kurser och kulturaktiviteter.

Studiematerial På årsmötet presenteras ett uppdaterat studiematerial om Sockenbilder, som gjordes 2007/2008 av Jan-Åke Malmqvist. Det kommer att läggas ut som supportsidor på hemsidan men kommer även kunna användas om en förening vill ha en egen studiegrupp.

Framtid

Från styrelsen ser vi Sockenbilders grundkoncept – att med Hembygdsföreningarna som bas tillvarata, identifiera och tillgängliggöra våra gamla kulturbilder med enkel teknik – som en bra modell att kunna fortsätta och utveckla och sprida även till andra kommuner och regioner.

2016-03-04

Styrelsen Sockenbilder

Eva Edström    Sören Nilsson   Karl-Arne Zeider

Tore Berglin    Jan-Åke Malmquist