Ansökan Arvsfonden

Ansökan Arvsfonden 21 nov 2007 Edit
Ansökan till Arvsfondensdelegationen, 103 33 Stockholm. 21 nov 2007

Från Sockenbilder i Hudiksvalls kommun, idéell förening

Bakgrund.

De flesta hembygdsföreningar har många fotografier i sina ägor som ligger och blir förstörda och informationen som finns på bilderna blir bortglömd.
Forsa Sockens Hembygdsförening hade högvis med fotografier i form av glasplåtar, mjuka negativ, diabilder och pappersbilder i storleksordningen 10 000 stycken. Dessa har skänkts till föreningen och kommer från lokala proffsfotografer, amatörfotografer och privatpersoner, ofta från dödsbon.

För några år sedan startade Forsa Sockens Hembygdsförening ett eget fotoprojekt i liten skala och fick en arbetslös praktikant att skanna in bilder. En person i styrelsen byggde även om en webbshop omkring en Microsoft Access databas och Forsa Sockens Hembygdsförening började lägga ut bilderna på Internet.

I slutet av 2005 ansökte Forsa Sockens Hembygdsförening om pengar till bättre utrustning hos Hudiksvalls Sparbanks Idrotts och Kulturstiftelse men fick ett ”positivt” avslag. Dom sa att om alla hembygdsföreningar i området går samman om ett gemensamt projekt skulle man se positivt på en ny ansökan.

Sagt och gjort. Den 16 januari 2006 inbjöd Forsa övriga hembygdsföreningar till ett möte och då bestämdes att vi gemensamt skulle starta Sockenbilder. Det visade sig att övriga hembygdsföreningar hade samma problem och behov! Redan samma kväll ansökte Forsa Sockens Hembygdsförening (”on line”) två sk Access-tjänster från Statens Kulturråd dels för en projektledare och en utbildare som skulle jobba övergripande i projekt Sockenbilder. Båda dessa tjänster beviljades! Båda dessa tjänster har även förlängts ett andra år (10 månader) och just nu håller vi på att ansöka för att få en förlängning för 2008. Vi har stor förhoppning att få förlängt pga det goda resultat vi uppvisat och att det är mycket stora behov kvar i form av massor med bilder som ligger och glöms bort och förstörs som vi inte hunnit med. Vi har även arbetet fram en metod och teknik som övriga hembygdsföreningar i landet kommer att få tillgång till.

Under de snart två år som Sockenbilder funnits har vi åstadkommit följande:

  1. Tolv hembygdsföreningar i Hudiksvalls Kommun är nu med i en organisation som fungerar mycket bra. En egen styrelse i den ideella föreningen Sockenbilder har det operativa ansvaret och respektive hembygdsförening utser en representant i en ledningsgrupp.
  2. Vi använder en XML-fil för lagring av data om bilderna. XML är en vanlig textfil som har märkord inom taggar st. ex. <fotograf> Ragnar Forsberg</fotograf> och är därmed läsbar med vilken texteditor som helst nu och i framtiden. XML är även en standard, plattformsoberoende och stommen i framtidens webb som blir lättare sökbar. Det finns inga licenskostnader eller behov av att uppgradera programvaror i vårt system. Hela applikationen visas samt administreras med en vanlig webbläsare och en dator kopplad till Internet. De lågupplösta jpg-bilderna, XML-filen samt applikationen (ASP och XSL) ligger på ett vanligt webbhotell. De tolv föreningar som är med nu ligger samtliga underwww.sockenbilder.se men inget hindrar att tillkommande föreningar lägger sin applikation på sitt eget webbhotell. Hela upplägget innebär en låg kostnad. Det som kostar pengar när det gäller applikationen är en avgift för att vi ska kunna ge långsiktig support.
  3. Tack vare att Internet nu kommit till var man och kvinna och vi presenterar bilderna byavis och sockenvis samt är enkelt sökbara så kan allmänheten ta del av sin lokala historia i form av bilder och information om dessa på ett sätt som aldrig tidigare kunnat göras. Men systemet har även den viktiga funktionen att besökaren kan lämna uppgifter om bilderna med ett litet formulär vid varje bild. Alla kan på detta sätt vara delaktiga i arbetet med att samla och rätta informationen om vilka och vad som bilderna visar. Den informationen går in med epost till den ansvariga i varje förening. Den ansvariga är en eller flera personer i styrelsen som har fått login för att kunna administrera. Detta kan göras från valfri dator som är ansluten till Internet.
  4. Det är den lokala hembygdsföreningens styrelse som har det långsiktiga ansvaret för bildhanteringen. Därför lägger vi stor möda på att utbilda styrelsen.
  5. Vi jobbar med inskanning så nära föreningarna som möjligt. Därför har vi nu sk bildverkstäder i Bjuråker, Delsbo, Forsa, Enånger (Lindefallet) samt i ett samarbete med Hudiksvalls Kommuns enhet KOBRA som håller till i centrala Hudiksvall. Samtliga lokaler utom KOBRA bekostas av de lokala hembygdsföreningarna med mindre stöd från lokala bidragskällor såsom allmänningskassor och liknande.
  6. Till utrustning i bildverkstäderna har vi fått 175 000 kronor av Hudiksvalls Kommun som ett engångsbelopp.
  7. Efter en ny ansökan hos Hudiksvalls Sparbanks Idrotts och Kulturstiftelse fick vi 25 000 kr som vi kunde köpa en bärbar dator och en videoprojektor för publika visningar. Vi har nu kompletterat med ett trådlöst bredband från NMT så vi kan ha presentationer även i glesbygd.
  8. När det gäller att framtidssäkra originalbilden (t.ex. glasplåten) så skannar vi in med så hög upplösning som dagens utrustning tillåter. Det betyder att varje fil blir ca 40 MB stor. Förvaring av dessa gör vi på portabla hårddiskar i dubbletter på olika adresser. Dessa övervakas med jämna mellanrum. När t.ex. glasplåten är inskannad lägger vi in den i syrafria påsar och kartonger och försöker förvara dessa så bra som möjligt. I ett samarbete med Hälsinglands Museum har vi löfte att få ”slutförvara” dessa i deras nya fotoarkiv dom ska till att bygga.
  9. Till dags dato har vi skannat in och lagt in ca 12000 bilder totalt i de 12 hembygdsföreningarna och samtliga som är lämpliga att visa finns publikt på Internet. (Även bilder som är olämpliga att visa publikt skannas in och registreras med taggen ”publiceras” innehåller då ett ”nej”.)
  10. Den formella delen för att visa nu levande personer på Internet har vi löst genom att utse en ansvarig utgivare för varje förening. Detta innebär att det hela faller under tryckfrihetslagstiftningen och möjliggör publicering. Och hittills har inte en enda hört av sig och klagat! Det antal bilder som återstår bara i de kända mängderna är över 38 000. Och under projektets fortgång kommer det hela tiden fram fler gamla bilder.

Orsaken till denna ansökan.

Vårt problem idag är att få arbetskraft till inskanning och registrering på våra bildverkstäder. I och med regeringsskiftet har vi märkt vi att det var svårare att få arbetslösa praktikanter som kunde sitta och skanna några längre tider. De få vi fick skulle samtidigt söka nya jobb och kunde skanna bara under kortare perioder. Vi har både teknik, organisation, utrustning och lokaler med har inte personal. Och antalet gamla bilder verkar öka mer än vi hinner beta av. Och tiden går så mer och mer av informationen på bilderna glöms bort. Det är viktiga delar av vårt kulturarv som vi tappar bort. Varje dag är viktig!

Vår plan är nu att Arvsfonden ska hjälpa oss med medel så vi kan anställa personal till våra bildverkstäder. Vi behöver pengar motsvarande en tjänst per bildverkstad och vi budgeterar med belopp enligt den modell Kulturrådet ger oss för de två Accestjänster vi har: 30 000 kr per månad och tjänst. Vår målsättning är att i första hand anställa de personer vi har eller har haft på praktik med funktionshinder eller som är långtidsarbetslösa. Vissa av dessa kan bara jobba deltid och vissa kan få det som förr kallades lönebidrag. I så fall räcker varje 30 000 kr till att anställa fler personer.

Vi hoppas även kunna anställa ungdomar under sommarferierna. Att anställa personer med funktionshinder innebär ibland att vi måste ha extra resurser för handledning och ekonomi/personalansvar och i vår ansökan har vi med en ytterligare tjänst för detta.
För att få kontinuitet i projektet ansöker vi om dessa belopp under tre år framåt.

När det gäller anpassning av lokaler så är det de respektive hembygdsföreningarna som hanterar detta och kommer i så fall med separata ansökningar för detta.

Målgrupp.


Vårt projekt handlar om att rädda viktiga delar av vårt kulturarv och det har alla intresse av.
När det gäller arbetstillfällen är det funktionshindrade, långtidsarbetslösa, personer som av olika orsaker har nedsatt arbetsförmåga och i viss mån ungdomar som vi räknar med att anställa och som får lära sig att med modernaste teknik rädda de äldsta bilderna.

Förutom den breda allmänheten så har t.ex. släktforskare från hela världen stort intresse av våra bilder. Vi har just tillsatt en arbetsgrupp under styrelsen som ska ta fram en lärarhandledning så att skolorna ska kunna jobba med bilderna. Just ungdomarna är ju hembygdsföreningarna viktigaste målgrupp.
Ett annat projekt som vi diskuterar är att tillsammans med hemtjänsten skräddarsy ”ett upplevelseprojekt” för äldre och handikappade genom att skriva ut (eller online mot Internet) bilder från personens hemby och intresseområden. Detta är enkelt att göra genom våra sökfunktioner.

Metod.

Genom att skanna in bilderna högupplöst får vi en digital kopia som blir en backup för framtiden. Genom att lägga ut bilderna och den information vi har på Internet så kan allmänheten få tillgång samt vara med i en process att rätta och lämna nya uppgifter om bilderna. Genom att det är de lokala hembygdsföreningarna som driver verksamheten kommer vi att beta av område för område samt att garantera långsiktighet i arbetet. När vi bryter ner visningen socken- och byvis ökar vi även allmänhetens intresse mer än om vi skulle samla bilderna i en stor samling t.ex. kommunvis eller länsvis som kan bli svåröverskådlig.

Nyskapande och utvecklande.

Varför har inte detta gjorts förr inom hembygdsrörelsen?

Skanning av bilder med dator har gjorts förr av hembygdsföreningar. Men det som gjordes för mer än 5 år sedan duger knappast som en fullgod digital kopia som kan ersätta originalet. Datorutrustningen då medgav inte det.

Internet med bredband för hushållen i hela landet har funnits bara något enstaka år. Så det är nu som det är möjligt att ge många tillgång till bilderna och tack vare att Internet är dubbelriktat så kan allmänheten själv ge tillbaka information om bilderna.

Hembygdsrörelsen har inte hängt med riktigt i utvecklingen när det gäller att ge rekommendationer för teknik och metoder. De rekommendationer som getts har inte gett önskat resultat och kanske varit mer anpassat för museer med större resurser.

Även idag ser vi att det tyvärr skannas med för låg upplösning samt att information om bilderna förvaras i format som inte är standard, fritt, långtidssäkrat, kommunicerbart och sökbart även utifrån. Vi menar inte att alla måste använda vår applikation men alla bör använda system som är standard, fritt, långtidssäkrat, kommunicerbart och sökbart även utifrån. Detta kommer vi att lägga fram som förslag till hembygdsrörelsen.

I vår plan framåt ingår att vi ska inbjuda kommunerna i första etappen norrut samt vi har även kontakter på länsmuseenivå för samarbete och utbyte.

Mål.

Målet med hela projektet är att hjälpa landets hembygdsföreningar att rädda sina gamla bilder och informationen om dessa samt att göra allt tillgängligt. Vårt mätbara mål är att ta hand om 10 000 bilder per år. Dessa bilder är då högupplöst inskannade, registrerade i vår applikation och publicerade på Internet. Den digitala kopian är framtidssäkrad liksom den XML-fil som den är registrerad i och originalbilden riktigt arkiverad.

Hur ska projektet drivas vidare efter projekttidens slut?

Vi lägger redan från början ansvaret på den lokala hembygdsföreningens styrelse. Just hembygdsföreningarna är bland det mest hållbara vi har i vårt samhälle. Och det är dem vi utbildar för att sköta det hela. Sockenbilder levererar en långsiktigt fungerande teknik och metod. Ju fler som besöker bilderna via Internet så ökar även möjligheterna att få intäkter som klarar driftskostnaderna från lokala företag och sponsorer. Men även det allmänna måste hjälpa till i detta. När vi har arbetat oss genom de stora högar med gamla bilder som finns nu ska detta med bildhantering bli en normal och kontinuerlig del av föreningarnas verksamhet. Men nu ligger vi ordentligt på efterkälken!

Hur kommer erfarenheterna av projektet att dokumenteras och spridas?

Vi har redan haft två pressvisningar med bra genomslag, vi annonserar i By och Bygd, vi är ute och har visningar ute i olika sammanhang ett par gånger i veckan och de olika hembygdsföreningarna har egna aktiviteter med studiecirklar om bilderna. Och genom att vi finns på Internet så kan man genom att söka på t.ex. sockenbilder hitta oss direkt.

Vi kommer även att föreslå rekommendationer om teknik och metoder för Sveriges Hembygdsförbund. Dokumentationen av vårt arbete gör vi dagligen genom att lägga in nya bilder samt att redovisa på hemsidan. Vi har redan en användarmanual och jobbar med en lärarhandledning.

Redovisa hur målgruppen eller företrädare för målgruppen deltagit i projektplaneringen.

Denna ansökan har de två personer som vi har på arbetspraktik tagit del av och är positiva till om möjligheter ges till anställning.

Några data som förklaring till kommande kalkyl:

En datorvan person som får fast anställning full tid bör klara 2000 bilder per år. Själva inskanningen är en relativt liten del av jobbet. Bearbetning, fylla i information, skriva ut, sätta in i pärmar,  ta emot ny information och föra in den, göra backup, göra bilder för utställningar och försäljning, lägga in i syrafria kuvert och askar mm är en stor del av jobbet. Lönekostnaden bli då ca 180 kr per bild och kostnaden för kuvert och askar blir 5-10 kr per bild. Då är inte kostnaden för klimatsäkert arkiv inräknad. Den ligger nog på ca 10 kr per bild. Personer utan datorvana och med funktionshinder kanske kommer upp i 1000 bilder per år.

Hyreskostnad per bildverkstad är 2500 kr per månad. Det innebär 30 000 kr per år och bildverkstad. Vi har fyra bildverkstäder vilket blir totalt 120 000 kr per år.

Antalet bilder var från början 50 000. Vi har nu betat av 12 000. Om vi får stöd enligt denna kalkyl och kan anställa 5 personer och dessa kan hantera 2000 bilder var på ett år så klarar vi av 10 000 bilder under 2008.

Om vi kan hålla samma personalstyrka så ”är vi ikapp” om fyra år. Men så har det hittills varit en tendens att efter hand har det kommit fram fler gamla bilder.

Projektbudget enligt nedan utifrån de budgetposter som gäller för vårt projekt. Vi motiverar budgetposternas storlek samt anger för vilka poster vi söker medel ur Allmänna arvsfonden.

Budet för åren 2008 – 2010.

År 2008:

Intäkter Kostnader
Sockenbilders egen insats: 30 000 kr (kommer från det kommunala stödet på 175 000 kr) 30 000 kr (underhåll av utrustning, datalagring)
Vi kommer att söka från Hudiksvalls Sparbanks idrotts och kulturstiftelse: 50 000 kr 50 000 kr (del av lokal och kontorskostnader,, arkiveringspåsar mm)
Vi kommer att söka 30 000 kr från Hudiksvalls Samlarförening. 30 000 kr (del av lokal och kontorskostnader, arkiveringspåsar mm)
Hembygdsföreningarnas egna insatser: 50 000 kr 50 000 kr (del av lokal och kontorskostnader, arkiveringspåsar mm)
Vi kommer att söka 30 000 kr från Studieförbundet Vuxenskolan Hudiksvall-Nordanstig. 30 000 kr (del av lokal och kontorskostnader, arkiveringspåsar mm)
Personal för inskanning och registrering till våra bildverkstäder:
Bildverkstad Bjuråker. 12 månader á 30 000 kr = 360 000 kr.

Bildverkstad Delsbo. 12 månader á 30 000 kr = 360 000 kr.

Bildverkstad Forsa. 12 månader á 30 000 kr = 360 000 kr.

Bildverkstad Enånger. 12 månader á 30 000 kr = 360 000 kr.

En person som hjälper Hudiksvalls Hembygdsförening komma ikapp: 12 månader á 30 000 kr = 360 000 kr.

En tjänst som personal och ekonomiansvarig: 12 månader á 30 000 kr = 360 000 kr.

Summa första året: 2 160 000 kr.

(Lönekostnaden 30 000 kr bygger på den princip som Kulturrådet ger oss pengar för de två Accesstjänster vi har beslut på för året 2007 ut, nämligen att föreningen får 30 000 kr per månad per tjänst. Vid en förhandling med Försäkringskassan och liknande institutioner kan vissa anställas med t.ex. lönebidrag och det innebär att månadsbeloppet 30 000 kr räcker till att anställa fler personer.

Söks från Arvsfonden.

Personalkostnader 2 160 000 kr.
Resor och utbildning för personalen. 20 000 kr.

Söks från Arvsfonden.

20 000 kr.
Kostnader för revision 5000 kr söks från Arvsfonden. Revision 5000 kr.
Vi kommer att söka förlängt på de två sk Accesstjänster som vi fn har från Kulturrådet för år 2008. Vi får nu 2 x 30 000 kr per månad för projektledare och utbildare. Formellt är det Forsa Sockens Hembygdsförening som har fått detta bidrag och är även formell arbetsgivare men dessa personer jobbar övergripande i projekt Sockenbilder. Totalt 720 000 kr. 720 000 kr från Kulturrådet.

Kontaktperson kassör Hans-Åke Persson epost065026027@telia.com

Forsa Sockens Hembygdsförening.

Totalt 3 095 000 kr varav 2 185 000 kr söks från Arvsfonden.

För åren 2009 och 2010 ser kalkylen lika ut som för 2008.

Bifogas:

Stadgar

Protokoll som visar styrelsens sammansättning samt firmatecknare

Årsredovisning (verksamhets och ekonomisk berättelse)

Lindefallet och Forsa den 21 november 2007

Eva Edström

ordförande

kontaktuppgifter:

Eva Edström

Lindefallet 1211

825 96 Enånger

Tel. 0650-80190, 070-5614780

eva.edstrom@lindefallet.com

Jan-Åke Malmqvist

projektledare

kontaktuppgifter:

Jan-Åke Malmqvist

Fränö 212

820 65 Forsa

Tel. 0650-23500, 070-3904010

janake@sockenbilder.se

Hemsida projektet: www.sockenbilder.se